MZdr + CH I. 2013-2015

Vzděláváním blíže potřebným

 

Hospic sv. Jana N. Neumanna se stal prostřednictvím Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR, realizátorem projektu „Vzděláváním blíže potřebným“, registrační číslo CH.10/1/010.

 

Projekt je zaměřen na zvyšování informovanosti laické i odborné veřejnosti o možnostech hospicové paliativní péče a péče o pacienty s demencí. Smyslem je zamezení porušování lidských práv a diskriminace starých, umírajících osob. Aktivity projektu umožní minimalizovat případy pacientů, jež umírají v bolesti díky strachu, mýtům, předsudkům a neinformovanosti jich samotných, rodinných příslušníků či odborné zdravotnické veřejnosti.

 

V rámci projektu dojde k realizaci těchto aktivit:

 

1)      Realizace vzdělávacích aktivit

Vzdělávací aktivity budou zaměřeny jak na pracovníky žadatele, tak na pracovníky dalších poskytovatelů zdravotně sociálních služeb. Výstupem této aktivity bude:

 

a) realizace vzdělávání pracovníků Hospice sv. Jana N. Neumanna a Domova Matky Vojtěchy v oblasti komunikace s pacienty a rodinnými příslušníky, metodách péče o klienty a metodách sociální péče
 
 
 
   
b) realizace vzdělávání pro odbornou veřejnost, kdy dojde ke vzdělávání pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků ve vzdělávacích programech akreditovaných u MPSV, jež jsou součástí nabídky Vzdělávacího centra při Hospici sv. Jana N. Neumanna
 
 
   
c) realizace vzdělávání laické veřejnosti – tzv. domácích pečujících, ve vzdělávacích programech akreditovaných u MPSV
 
   
d) tvorba nových vzdělávacích programů pro pracovníky v sociálních službách, sociální pracovníky a domácí pečující zaměřené na péči o nevyléčitelně nemocné a pacienty s demencí. V rámci projektu dojde k akreditaci vzdělávacích programů u MPSV a jejich pilotnímu ověření.
 
 
 

     
 

2)      Realizace osvětových aktivit

Výstupem aktivity bude:

 

 

a) realizace 2 odborných konferencí určených odborné zdravotnické veřejnosti a poskytovatelům sociálních služeb
 
   
b) realizace odborných stáží zaměstnanců jiných poskytovatelů zdravotně sociálních služeb v Hospici sv. Jana N. Neumanna a v Domově Matky Vojtěchy.
 
   
c) propagační kampaň zaměřená na paliativní hospicovou péči a péči o pacienty s demencí.
 
   

     
     

3)      Podpora fundraisingových aktivit

Cílem této aktivity je vyšší zapojení veřejnosti do financování péče o nevyléčitelně nemocné pacienty a pacienty s demencí a především popularizace této péče v rámci široké veřejnosti. Vedle realizace benefičních akcí, jejichž cílem je přivézt do zařízení žadatele vyšší počet příznivců, je součástí aktivity také vzdělávání vybraných pracovníků žadatele v oblasti fundraisingu.

 

K dílčím cílům projektu patří:

  •  vzdělávat odbornou i laickou veřejnost v oblasti paliativní hospicové péče
 
  •  napomoci umírajícím pacientům a pacientům s demencí lidsky důstojně prožít jejich nemoc a utrpení v domácím prostředí a zabezpečit takové podmínky, které zvýší jejich psychickou relaxaci a zabezpečí kvalitu života až do jeho konce,
 
  • snížit počet osob, jimž není v jejich posledních dnech poskytována odborná a vhodná pomoc odpovídající jejich zdravotnímu stavu,
 
  • rozšířit povědomí veřejnosti o možnostech hospicové péče a péče o osoby s demencí a jejich výhodách.

 

Projekt bude realizován v žadatelem provozovaných zařízeních Hospic sv. Jana N. Neumanna (určen pro nevyléčitelně nemocné pacienty) a Domov Matky Vojtěchy (určen pro pacienty s různými formami demencí).

 

Název projektu: Vzděláváním blíže potřebným
   
Počátek realizace projektu: 2. 10. 2013
Ukončení realizace projektu: 30. 9. 2015
   
Realizátor projektu:
Hospic sv. Jana N. Neumanna
Neumannova 144, 383 01 Prachatice
   
Kontaktní osoba: Ing. Patrik Coufal
  tel. 733 755 821, ekonom@hospicpt.cz

    

 
 

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce

 

Supported by a grant from Switzerland through th Swiss Contribution to the enlarged European Union