daruj.se
eutanazie.cz
english deutsche

PORADNA - Hospic sv. Jana N. Neumanna

 
NOVINKA

Autorský kolektiv našeho hospice (Mgr. Eva Ludačková, PhDr. Robert Huneš a PhDr. Naděžda Špatenková, Ph.D.) vydal publikaci „Průvodce v čase zármutku“. Knížečka v pěkné úpravě s fotografiemi o 35 stranách je určena zejména pozůstalým a truchlícím, kterým zemřela blízká osoba a těm, kteří chtějí pozůstalé pochopit a podpořit. Může dobře pomoci v práci sociálních pracovníků, matrikářů, duchovních a dalších, kteří se s touto skupinou osob (nejen) ve své práci setkávají. Obsah publikace vychází ze zkušeností práce v hospici a současných poznatků z oblasti paliativní péče a psychologie.

Zájemci si mohou publikaci objednat na tel. 388 311 726, nebo info@hospicpt.czCena je 50,- Kč plus poštovné. 

 
 
PORADNA - Hospic sv. Jana N. Neumanna
odborné sociální poradenství
 
1) POSLÁNÍ
 
Poradna nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v těžkém životním období. V situaci, kdy jsou nemocní a jejich nemoc již nereaguje na kurativní léčbu, není již možné vyléčení, a oni se stávají více či méně závislí na pomoci druhých. V situaci, kdy život člověka končí a jeho blízcí jej ztrácejí (proces umírání) a v situaci, kdy život člověka skončil a jeho blízcí tu zůstali (proces truchlení). Tyto situace na sebe navazují a mají povahu životní krize. Přičemž nejde zpravidla o krizi jednoho člověka, ale o krizi určité menší či větší skupiny osob - těch, kterých se tato situace bezprostředně dotýká. Je-li člověk vážně nemocný, pak je emocionálními, psychickými, duchovními nebo sociálními okolnostmi jeho nemoci silně ovlivněn nejen on sám, ale též okruh jeho nejbližších - rodina, přátelé či další blízké osoby. Čím silnější vztah mají tito lidé k nemocnému, tím silněji jsou jeho nemocí ovlivněni, zasaženi. Podobně silné, a často destruktivní emoce lidé prožívají, jestliže člověk, kterého měli rádi, zemře.
 
Cílem poradenství je usnadnit život člověku s nevyléčitelným onemocněním a péči těm obětavým příbuzným a známým, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého doma, tedy v jeho nejpřirozenějším prostředí, ale obávají se, zda jim jejich síly budou stačit, zda vůbec péči zvládnou, neví kde a o co mohou v té které konkrétní situaci žádat, nevědí na koho se obrátit … Chtěli bychom takto pomoci nevyléčitelně nemocným, aby mohli prožívat co nejvíce času v kruhu svých nejbližších, kteří o něj budou pečovat. Chtěli bychom být oporou rodinným příslušníkům a přátelům těžce nemocných, kteří bývají nemocí / smrtí milovaného člověka velmi zasaženi. Trpí s nemocným, předjímají ztrátu a jsou konfrontováni s vlastní smrtelností a se všemi s tím spojenými nejistotami a strachy.
 
Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
 
 
2) CÍLOVÁ SKUPINA
 
 • Osoby s chronickým onemocněním, zdravotním postižením – terminálně nemocní a ti, kteří o ně pečují v domácím prostředí, popř. hospitalizovaní v hospici
 • Osoby s jiným zdravotním postižením
 • Osoby v krizi – příbuzní a blízcí těžce nevyléčitelně nemocného v období jeho umírání a v období truchlení a zármutku
 • Senioři
 
 
3) ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
 
 1. Sociální služba je poskytována v souladu s platnými právními předpisy ČR. Sociální poradna uplatňuje politiku rovných příležitostí, své služby poskytuje všem bez ohledu na rasu, národnost, pohlaví, věk, stav, sexuální orientaci, vyznání, členství v politických stranách, sociální původ, zdravotní stav atd. Pomáhá uživatelům najít orientaci a řešení v obtížných sociálních situacích. Informuje jej o jeho právech a povinnostech.
 2. Sociální poradna poskytuje rady a informace o jiných pomáhajících organizacích a v odůvodněných případech na ně odkazuje. Pokud se uživatel nachází v krizové situaci, poradna jej kontaktuje s příslušným krizovým centrem nebo specialistou. Při řešení složitějších problémů může poradce případ konzultovat s externími specialisty, které uživatel označí.
 3. Služby sociální poradny jsou bezplatné.
 4. O informacích, které od klienta získává, zachovává poradna naprostou diskrétnost a rovněž nezjišťuje klientovu totožnost, pokud to není nezbytně nutné pro poskytnutí služby.
 5. Při řešení sporů je poradna nestranná a ve svém jednání je nezávislá na jakýchkoli vnějších subjektech nebo institucích.
 6. Délka jedné konzultace zpravidla nemá přesahovat 45 minut. Poslední uživatel je přijat nejpozději 30 minut před koncem úředních hodin.
 7. Poradna není zbavena ohlašovací povinnosti. Dozví-li se poradce při konzultaci hodnověrné skutečnosti o spáchání trestného činu, vztahuje se na něj ohlašovací povinnost v rozsahu stanoveném trestním zákonem.
 8. Pracovník poradny může uživatele odmítnout v případě, že je pod vlivem alkoholických látek nebo jiné drogy, ohrožuje-li uživatel svou agresivitou pracovníky organizace nebo jiné klienty. Poradna neposkytuje služby typu: stravování, ubytování, finanční půjčky, neradí a nezastupuje v komerčních záležitostech.
 9. Podávání stížností upravuje vnitřní směrnice poskytovatele, s níž jsou uživatelé seznámeni.
 
 
4) FORMY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
 
Poskytování poradenských služeb se uskutečňuje:
 • prostřednictvím telefonu,
 • formou osobního rozhovoru v poradně,
 • při osobní návštěvě v domácnostech,
 • v rámci e-mailové, či poštovní komunikace.
 
Poradce v případě potřeby spolupracuje či zprostředkuje kontakt s dalšími specialisty (lékařem, zdravotní sestrou, psychologem, duchovním … )
 
 
5) ČASOVÝ ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
 
AMBULANTNĚ v časových intervalech
 
  pondělí 8:00 - 12:00      12:30 - 17:00
  úterý 8:00 - 12:00                
  středa  
  čtvrtek 8:00 - 12:00      12:30 - 17:00
  pátek  
 
    
6) KONTAKTNÍ ÚDAJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 
Název: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s.
Adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
Statutární zástupce: PhDr. Robert Huneš – ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna
Odpovědná vedoucí - poradce: Mgr. Šárka Pechková
Telefon: 731 604 432, 388 311 726
Fax: 388 311 727
 
 
Pobočka: Domácí hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích
Adresa: Dobrovodská 105/32
Kontaktní osoba: Mgr. Monika Flídrová
Telefon: 737 888 964
E-mail: socialni/zavináč/hospicveronika.cz
Web: www.hospicveronika.cz
 
 
 
 
 
"Někdy se zdá, že se tíha situace nedá unést, je jí příliš, ale bolest přesto patří k životu.
Bez ní by nebylo naděje a velikost a život by byl jenom pošetilostí."
 
Josef Lux
 
CO JE NOVÉHO
17. 9. 2019
Srdečně zveme na horkou novinku k nám ... >>>

5. 9. 2019
Těšíme se na ... >>>

2. 9. 2019
Akce zrušena!!! Z důvodu nepříznivého počasí divadlo přesunuto ... >>>

19. 8. 2019
Záznam z návštěvy apoštolského nunciuse mons.Charlese Daniela ... >>>

AKCE A UDÁLOSTI
 
 
 
Film o hospici (35 min.)
 
diskusní pořad (90 min.)
 

Film k výročí 10 let hospice (20 min.)
 
 
Film o hospici ( 3 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
Film o hospici (32 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
 
 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel: 388 311 726, fax: 388 311 727, e-mail: info@hospicpt.cz