daruj.se
eutanazie.cz
english deutsche

PORADNA - Hospic sv. Jana N. Neumanna

Novinka: Věci předposlední a poslední – Kompas pro závěr života

Autorský kolektiv Hospice sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích (tentokrát PhDr. Mgr. Robert Huneš, Mgr. Šárka Pechková a JUDr. Miroslav Špecián) vydal další publikaci zabývající se tématem odcházení, resp. organizačními věcmi, které tuto náročnou životní situaci mohou usnadnit. Čtivý text v pěkné úpravě s fotografiemi je určen umírajícím a jejich blízkým a slouží jako návod, co vše uspořádat dříve a co později, na co nezapomenout… a tak odcházení alespoň v tomto směru usnadnit. Návod může dobře pomoci v práci sociálních pracovníků, matrikářů, duchovních a dalších, kteří se s touto skupinou osob (nejen) ve své práci setkávají. Obsah publikace vychází ze zkušeností práce v hospici a současných poznatků z oblasti paliativní péče a psychologie.

Bližší informace k publikaci na tel. 388 311 726 nebo infozavinachospicpt.cz

 
 
 
PORADNA - Hospic sv. Jana N. Neumanna
odborné sociální poradenství
 
1) POSLÁNÍ
 
Poradna nabízí pomoc lidem, kteří se ocitli v těžkém životním období. V situaci, kdy jsou nemocní a jejich nemoc již nereaguje na kurativní léčbu, není již možné vyléčení, a oni se stávají více či méně závislí na pomoci druhých. V situaci, kdy život člověka končí a jeho blízcí jej ztrácejí (proces umírání) a v situaci, kdy život člověka skončil a jeho blízcí tu zůstali (proces truchlení). Tyto situace na sebe navazují a mají povahu životní krize. Přičemž nejde zpravidla o krizi jednoho člověka, ale o krizi určité menší či větší skupiny osob - těch, kterých se tato situace bezprostředně dotýká. Je-li člověk vážně nemocný, pak je emocionálními, psychickými, duchovními nebo sociálními okolnostmi jeho nemoci silně ovlivněn nejen on sám, ale též okruh jeho nejbližších - rodina, přátelé či další blízké osoby. Čím silnější vztah mají tito lidé k nemocnému, tím silněji jsou jeho nemocí ovlivněni, zasaženi. Podobně silné, a často destruktivní emoce lidé prožívají, jestliže člověk, kterého měli rádi, zemře.
 
Cílem poradenství je usnadnit život člověku s nevyléčitelným onemocněním a péči těm obětavým příbuzným a známým, kteří se rozhodli pečovat o svého blízkého doma, tedy v jeho nejpřirozenějším prostředí, ale obávají se, zda jim jejich síly budou stačit, zda vůbec péči zvládnou, neví kde a o co mohou v té které konkrétní situaci žádat, nevědí na koho se obrátit … Chtěli bychom takto pomoci nevyléčitelně nemocným, aby mohli prožívat co nejvíce času v kruhu svých nejbližších, kteří o něj budou pečovat. Chtěli bychom být oporou rodinným příslušníkům a přátelům těžce nemocných, kteří bývají nemocí / smrtí milovaného člověka velmi zasaženi. Trpí s nemocným, předjímají ztrátu a jsou konfrontováni s vlastní smrtelností a se všemi s tím spojenými nejistotami a strachy.
 
Odborné sociální poradenství je poskytováno zdarma.
 
Smlouva o poskytování odborného sociálního poradenství má nejčastěji ústní podobu.
 
 Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.
 
2) CÍLOVÁ SKUPINA
 
 • Osoby v nepříznivé soc. situaci (pečující)
 • Osoby s vážným onemocněním
 • Osoby v krizi (pečující a pozůstalí)
 
 
3) ZÁKLADNÍ ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
 
 1. Sociální služba je poskytována v souladu s platnými právními předpisy ČR. Sociální poradna uplatňuje politiku rovných příležitostí, své služby poskytuje všem bez ohledu na rasu, národnost, pohlaví, věk, stav, sexuální orientaci, vyznání, členství v politických stranách, sociální původ, zdravotní stav atd. Pomáhá uživatelům najít orientaci a řešení v obtížných sociálních situacích. Informuje jej o jeho právech a povinnostech.
 2. Sociální poradna poskytuje rady a informace o jiných pomáhajících organizacích a v odůvodněných případech na ně odkazuje. Pokud se uživatel nachází v krizové situaci, poradna jej kontaktuje s příslušným krizovým centrem nebo specialistou. Při řešení složitějších problémů může poradce případ konzultovat s externími specialisty, které uživatel označí.
 3. Služby sociální poradny jsou bezplatné.
 4. O informacích, které od klienta získává, zachovává poradna naprostou diskrétnost a rovněž nezjišťuje klientovu totožnost, pokud to není nezbytně nutné pro poskytnutí služby.
 5. Při řešení sporů je poradna nestranná a ve svém jednání je nezávislá na jakýchkoli vnějších subjektech nebo institucích.
 6. Délka jedné konzultace zpravidla nemá přesahovat 45 minut. Poslední uživatel je přijat nejpozději 30 minut před koncem úředních hodin.
 7. Poradna není zbavena ohlašovací povinnosti. Dozví-li se poradce při konzultaci hodnověrné skutečnosti o spáchání trestného činu, vztahuje se na něj ohlašovací povinnost v rozsahu stanoveném trestním zákonem.
 8. Pracovník poradny může uživatele odmítnout v případě, že je pod vlivem alkoholických látek nebo jiné drogy, ohrožuje-li uživatel svou agresivitou pracovníky organizace nebo jiné klienty. Poradna neposkytuje služby typu: stravování, ubytování, finanční půjčky, neradí a nezastupuje v komerčních záležitostech.
 9. Podávání stížností upravuje vnitřní směrnice poskytovatele, s níž jsou uživatelé seznámeni.
 
 
4) FORMY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY
 
Poskytování poradenských služeb se uskutečňuje:
 • prostřednictvím telefonu,
 • formou osobního rozhovoru v poradně,
 • při osobní návštěvě v domácnostech,
 • v rámci e-mailové, či poštovní komunikace.
 
Poradce v případě potřeby spolupracuje či zprostředkuje kontakt s dalšími specialisty (lékařem, zdravotní sestrou, psychologem, duchovním … )
 
 
5) ČASOVÝ ROZSAH POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY - Prachatice
 
AMBULANTNĚ v časových intervalech
 
  pondělí 8:00 - 12:00      12:30 - 17:00
  úterý 8:00 - 12:00                
  středa  
  čtvrtek 8:00 - 12:00      12:30 - 17:00
  pátek  
 
    
6) KONTAKTNÍ ÚDAJE SOCIÁLNÍ SLUŽBY
 
Název: Hospic sv. Jana N. Neumanna, o. p. s.
Adresa: Neumannova 144, 383 01 Prachatice
Statutární zástupce: PhDr. Robert Huneš, MBA – ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna
Odpovědná vedoucí - poradce: Mgr. Šárka Pechková, MBA
Telefon: 731 604 432, 388 311 726
 
 
Pracoviště: Domácí hospic sv. Veroniky v Českých Budějovicích
Adresa: Dobrovodská 105/32, České Budějovice
Kontaktní osoba: Mgr. Anna Hojková
Telefon: 731 648 328
E-mail: socialni/zavináč/hospicveronika.cz
 
 
 Pracoviště: Domácí hospic sv. Markéty
Adresa: Radomyšlská 336, Strakonice
Kontaktní osoba: Bc. Jana Kurková
Telefon: 731 680 439
E-mail: info/zavináč/hospicmarketa.cz
 
 
 Pracoviště: Domácí hospic sv. Jakuba
Adresa: Horní 138, Prachatice
Kontaktní osoba: Bc. Štěpánka Válková
Telefon: 732 182 466
E-mail: info/zavináč/hospicjakub.cz
 
 
"Někdy se zdá, že se tíha situace nedá unést, je jí příliš, ale bolest přesto patří k životu.
Bez ní by nebylo naděje a velikost a život by byl jenom pošetilostí."
 
Josef Lux
 
 
VAŠE POMOC

 
CO JE NOVÉHO
31. 8. 2022
>> koncert <<           Oblíbený koncert v hospicovém parku v podání ... >>>

31. 8. 2022
>> divadelní představení pro děti a jejich doprovod <<     Srdečně zveme opět po roce na tradiční ... >>>

23. 8. 2022
>> Naše péče <<   „Svým působením přinášíte úlevu a nad to ... >>>

23. 8. 2022
>> Oslava narozenin - MUDr. Kabourková <<   Hospic byl a vždy bude především o ... >>>

AKCE A UDÁLOSTI
 
 
 
Film o hospici (35 min.)
 
diskusní pořad (90 min.)
 

Film k výročí 10 let hospice (20 min.)
 
 
Film o hospici ( 3 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
Film o hospici (32 min.)
(se svolením archivu ČT)
 
 
 
 
 
 
 
Hospic sv. Jana N. Neumanna, Neumannova 144, 383 01 Prachatice, tel: 388 311 726, fax: 388 311 727, e-mail: info@hospicpt.cz
Zobrazit nastavení cookies