Základní informace o odlehčovací službě

Posláním odlehčovací služby je zastoupit po určitou omezenou dobu pečující osobu či rodinu a poskytnout sociální služby seniorovi nebo osobě se zdravotním postižením.
 
Odlehčovací služba je poskytována formou pobytové služby v průběhu celého dne dle individuálních potřeb.
Cílem je poskytnout podporu, možnost odpočinku a regeneraci sil pečující osobě, popřípadě rodině, nebo pomoci překlenout období, kdy nemohou sami pečovat.
 
Pro které žadatele je tato služba určena:
 • osobám ve stupni závislosti III a IV, kteří potřebují každodenní pomoc nebo dohled obvykle nejméně v rozsahu 3 až 5 hodin denně
 • dospělým kteří trpí chronickým onemocněním, v jehož důsledku nejsou plně soběstační
 • dospělým se zdravotním postižením, kteří nejsou schopni bez pomoci druhé osoby zajistit některé své životní potřeby (osobní hygiena, stravování, apod.)
 
Důvody, pro které nelze žadatele přijmout:
 • zařízení neposkytuje službu, o kterou osoba žádá
 • naplnění kapacity zařízení
 • zdravotní stav osoby vylučuje poskytnutí sociální služby, jedná se o:
 1. osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje léčebnou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 2. osoby, které trpí akutní infekční nemocí
 3. osoby závislé na návykových látkách
 4. osoby s Alzheimerovou chorobou (v zařízení není zaveden zvláštní režim, proto není možné poskytovat služby osobám s duševním onemocněním, které potřebují zvláštní péči)
 • osoba je mladší 18-ti let
 • soběstačné osoby, u kterých by jejich vysoký věk měl být jediným důvodem k přijetí
 
Principy poskytovaní služby:
 • vytváření bezpečného a vlídného prostředí
 • posilování vlastních dovedností
 • podpora uživatelů při individuálním naplňování biologických, psychosociálních a duchovních potřeb (zachování zvyklostí jednotlivých uživatelů)
 • poskytování služeb s ohledem na soukromí a osobní důstojnost uživatelů
 
Jaké služby poskytujeme:
 • ubytování včetně úklidu a praní
 • celodenní stravování
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu dle individuálních potřeb
 • pomoc při osobní hygieně dle individuálních potřeb
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • aktivizační činnosti
 • duchovní a pastorační služba
 
 
Materiálně technické zázemí
Odlehčovací služba je poskytována podle § 44 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, je realizována v prostorách hospice na vyčleněných lůžkách, převážně ve dvoulůžkových pokojích, které mají vlastní koupelnu a WC. Pokoje jsou vybaveny polohovacími lůžky a kompenzačními pomůckami. Uživatel si po dohodě s poskytovatelem služby může doplnit vybavení pokoje např. svojí televizí, rádiem či předměty připomínajícími uživateli domov. Součástí budovy je park, který umožňuje uživatelům venkovní posezení. Návštěvy jsou možné v průběhu celého dne.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Jak dlouho žiji, to nezávisí na mě. Ale jestli skutečně žiji, to na mně závisí"
 
Seneca